MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Drikkevatn

Drikkevatn

Forureining av vasskjelde for drikkevatn med avføring frå mennesker og dyr utgjer den største risikoen for sjukdom via drikkevatn. I følge Drikkevannsforskriften frå 4. desember 2001 skal drikkevatn frå vannverk alltid være desinfisert. Desinfeksjonen skal sikre mot aktive smittestoffer i vannet. For at desinfeksjonsprosessen skal vere effektiv, må den utførast korrekt og sikrast. Parametre, metodar og grenseverdiar til kontroll av at drikkevannet er fritt for smittestoffer, finn ein i drikkevannsforskriften.

Det vert tatt vassprøvar av vatn levert frå dei kommunale vassverka etter ein fastsett prøveplan.Vassprøvane vert analyserast ved godkjent laboratorium. Analyseresultata vert vurdert i forhold til drikkevassforskrifta sine krav. Det er etablert rutinar for å handtere ein eventuell situasjon som måtte oppstå der drikkevasskvaliteten viser seg ikkje å vere tilfredsstillande.

Drikkevannsforeskriften

FHI- Smittespredning via drikkevann 

FHI: Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytte