Skular og barnehagar

Alle skular og barnehagar skal ha helsekvalitetar som sikrar borna sunne omgjevnadar. Dette gjeld faktorar som inneklima, luftkvalitet, lysforhold, lydforhold og sanitære forhold, psykososiale forhold og tryggleik. Forskrift om miljøretta helsevern skal nyttast ved planlegging, tilrettelegging og drift av:

•    barnehagar og andre verksemder som mot godtgjersle gjev tilsyn med og omsorg for barn under skulepliktig alder når verksemda er regelmessig, tilbyr opphaldstid på meir enn ti timar i veka og når tre eller fleire barn er til stades samstundes

•    grunnskular

•    vidaregåande skular
Skjema for søknad om godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern (PDF, 896 kB) 


Skjema for søknad om planfråsegn etter forskrift om miljøretta helsevern

 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

Miljø og helse i skoler og barnehager, veileder til forskrift