Omsetningsoppgåve

Alle som har eit salsløyve for alkohol skal betale eit årleg gebyr til kommunen. Gebyret vert rekna ut ifrå kor mange liter alkohol salsstaden forventar å selje neste år.  Satsane er fastsett i alkoholforskrifta kapittel 6

Elektronisk skjema for omsetningsoppgåve  (kjem snart)