Pedagogisk psykologisk teneste - PPT

PPT skal hjelpe barn og elevar i alderen 0–16 år med behov for særskilt tilrettelegging. 

PP-tenesta i Stad kommune

Stad kommune samarbeider med Vestland fylkeskommune om pedagogisk-psykologisk teneste. Vestland fylkeskommune har totalansvaret for drifta av tenesta i Stad.

Avtalen er heimla i opplæringslova § 5-6 og i kommunelova § 20-2.

Kontorstad / besøksadresse: Sophus Lie veg 1, 6770 Nordfjordeid. 

All dokumentasjon vedr. PPT skal sendast som digital post – til org nr 925 680 761.

Dersom du ikkje har elektronisk post (eks. privatpersonar og fleire private skular):
Bruk e-dialog gjennom Vestland Fylkeskommune si heimeside (gjeld også tilvising).

Les meir på nettsidene til Utdanningsdirektoratet om kva PPT gjer
 

Kort om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervising

Lover