Detaljregulering for Grønhaugen bustadfelt, Ervik - høyring og offentleg ettersyn med frist 25.08.2023

Detaljregulering for Grønhaugen bustadfelt, Ervik vart handsama av utval for areal og eigedom i sak 23/085 den 12.06.2023.

UAE-23/085 Vedtak:
Forslag til detaljregulering for Grønhaugen bustadfelt – Ervik, med planID 1441201303, vert i medhald av Plan og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Det vert teke atterhald om at kommunen kan kome med krav om justeringar i høyringsperioden.

Plankart Grønhaugen bustadfelt, Ervik - til høyring og offentleg ettersyn

Formålet med planen

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for 9 nye bustadtomter som utviding av etablert bustadfelt på Grønhaugen i Ervik på Stadlandet.

Offentleg ettersyn

Offentleg ettersyn skal sikre at offentlege organ, naboar, interesseorganisasjonar og andre får høve til å uttale seg om planforslaget før endeleg vedtak.

Meir informasjon

Alle plandokument, tilhøyrande rapportar og vedlegg kan du finne på www.stad.kommune.no under "Sjå og gje innspel til saker på høyring". Forslag til detaljreguleringsplan og saksutgreiing i UAE-sak
23/083 følgjer med dette brevet. Dersom de ønskjer ei utskrift av eitt eller fleire av dokumenta, kan de ta kontakt med Stad kommune på tlf. 57 88 58 00.

Detaljregulering for Grønhaugen bustadfelt, Ervik

Du kan òg kome innom rådhuset på Nordfjordeid og få utskrift av dokumenta der.

Merknader til planforslaget

Du har høve til å kome med skriftleg uttale til planforslaget, til dømes om arealbruk, omsyn eller andre relevante opplysningar. Send uttale via innspelsskjema på lenkja over. Alternativt kan du sende uttale på e-post til post@stad.kommune.no, eller på papirpost til Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

Frist for å kome med uttale er sett til 25.08.2023.