MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar er tilgjengeleg for elevar når helsesjukepleiaren er på skulen. Elevar og føresette kan også ta kontakt per telefon. Helsesjukepleiar har teieplikt.

Dette kan du få hjelp til

  • Oppfølging av helse og trivsel
  • Oppfølging av vekst, syn og hørsel
  • Helsesamtale om psykisk helse, søvn, kosthald, fysisk aktivitet, pubertet, vener, kropp og seksuell helse, rusmiddel, vald og overgrep
  • Barnevaksinasjonsprogram
  • Tilvising til andre tenester som lege, fysioterapeut, tannhelseteneste, psykisk helseteneste, barne- og ungdomspsykiatri, barnevern og familiekontor
  • Foreldrerettleiing

Helsesjukepleiar samarbeider med skulen for å hjelpe enkeltelevar og deltek i ansvargrupper når elevar har behov for langvarige og koordinerte tenester.

Faste aktivitetar på årstrinna

Skulehelsetenesta har faste aktivitetar på kvart årstrinn frå barneskulen til og med vidaregåande skule.

Skulehelsetenesta - aktivitetar på årstrinna
Årstrinn Aktivitet
1. årstrinn Helsesamtale/legeundersøking på helsestasjonen
2. årstrinn Vaksinasjon på helsestasjonen: difteri, stivkrampe, kikhoste, polio
2. årstrinn Undervising: psykologisk førstehjelp
3. årstrinn Tilbod om vekt- og høgdemåling. Individuell helsesamtale
3. årstrinn Undervising: kosthald og fysisk aktivitet
3. årstrinn Foreldremøte: kosthald og fysisk aktivitet med fysioterapeut og helsesjukepleiar
4. årstrinn Undervising: vald og overgrep
5. årstrinn Undervising: pubertet og eigenomsorg. Målretta samtale om kjønslemlesting
6. årstrinn Vaksinasjon på skulen: meslingar, kusma, raude hundar (MMR)
6. årstrinn Undervising: psykologisk helsehjelp
6. årstrinn Undervising av Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)
7. årstrinn Vaksinasjon på skulen: HPV-vaksine
7. årstrinn Undervising: pubertet og identitet. Overgang til ungdomsskule
8. årstrinn Tilbod om vekt- og høgdemåling. Individuell helsesamtale
8. årstrinn Undervising: psykisk helse
9. årstrinn Undervising: seksuell helse
10. årstrinn Vaksinasjon på skulen: difteri, stivkrampe, kikhoste og polio
10. årstrinn Undervising: vald og overgrep
10. årstrinn Besøk på helsestasjon for ungdom på Eid ungdomsskule. Informasjon i klasse på Selje skule og Stadlandet skule
Vidaregåande skule Tilbod om meningokokkvaksine. Informasjon til russen

 

Samarbeid med skulane

Helsesjukepleiar deltek i tverrfaglege møte saman med andre tenester, gjennomfører planar i samarbeid med skulen, har elevsamtaler, underviser, deltek i samarbeid for å hjelpe enkeltelevar og kan medverke i universelle helsefremjande tiltak for elevane. På Eid ungdomsskule og på Eid vidaregåande skule deltek helsesjukepleiar i faste samarbeidsmøte med leiinga og andre tenester.

Kontaktinformasjon

Helsesjukepleiar på skulane
Skule Dagar Helsesjukepleiar Telefon
Bryggja skule Torsdag partalsveke Beate Myklebust 97 99 04 78
Eid ungdomsskule Måndag, onsdag, torsdag Berit Kragset og Brit Itland 95 00 90 37 og 41 56 12 38
Eid vidaregåande skule Tysdag, onsdag og torsdag Anne Lise Karlsen og Brit Itland 48 27 15 21 og 41 56 15 21
Flatraket skule Torsdag oddetalsveke Beate Myklebust 97 99 04 78
Haugen skule og barnehage Tysdag Britt Tomasgard 95 12 85 38
Hjelle skule Måndag Anne Lise Karlsen 48 27 15 21
Kjølsdalen montessoriskule Torsdag oddetalsveke Anne Lise Karlsen 48 27 15 21
Nordfjordeid skule Måndag, onsdag og torsdag Siv Anita Drageset (B-klasse) og Mari Johanne Solheim (A-klasse) 98 90 88 23 og 95 06 37 93
Selje skule Måndag Beate Myklebust 97 99 04 78
Stadlandet skule Måndag Ida Blålid Kvalheim 97 99 04 79
Stårheim skule Måndag Mari Johanne Solheim 95 06 37 93

Kontakt

Britt Tomasgard
Fagleiar helsestasjonane
E-post
Mobil 951 28 538