MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Transportkort (TT-kort)

Transportkort (TT-kort)

Transportteneste for rørslehemma, TT-ordninga, er eit tilbod om drosjetransport til personar busett i Sogn og Fjordane som på grunn av varig funksjonshemming har store vanskar med å nytte ordinære kollektive transportmiddel. Transporttilbodet skal bidra til at dei skal kunne leve eit så aktivt liv som mogleg.

Kva er TT-kort?

Tilrettelagt transport er ein fylkeskommunal ordning der du som brukar får eit TT-kort som du kan bruke når du tek drosje. Kortet dekkjer eit definert tal reiser med drosje. Kortet vert fyllt på to gongar i året, 1. januar og 1. juli. Det er kommunane som godkjenner brukarar etter retningsliner utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune. TT-ordninga er meint til fritidsreiser som kulturarrangement, sosiale aktivitetar og reiser til dagleglivets gjeremål. Ordninga skal ikkje brukast til t.d. reiser som dekkast av helseføretak/ NAV.

Kven kan søkje?

  • Personar med varig funksjonshemming som varer minst eitt år
  • Graden av forflytningshemming vert lagt til grunn, ikkje type funksjonshemming eller alder
  • Du må vere busett i Stad kommune
  • TT-ordninga er ikkje meint å vere ei erstatning for manglande busstilbod, lang veg til haldeplass eller avsidesliggjande  bustad

Søknad

Du kan sende søknad om transportkort til Stad kommune.

Personar som er godkjende TT-brukarar og som flyttar innad i fylket, treng ikkje søkje på nytt. Brukaren må registrerast på ny i sin nye heimkommune.

Søk om TT-kort her 

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente alle opplysningar for å avgjere saka. Deretter vert det fatta eit vedtak. Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg og innan fire veker.

Du kan klage innan tre veker etter at du mottok vedtaket. Det vert då gjort ei ny vurdering av søknaden. Dersom vedtaket vert omgjort, vil du få brev om dette. Dersom vedtaket vert oppretthalde, vert klaga sendt vidare til fylkesmannen med kopi til deg.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om ordninga, kan du ta kontakt med saksbehandlar for transportkort i stabseining for Strategi og samordning.

Les meir om ordninga her.

Kringom serviceskyss

 

Kontakt

Ragna Haaland
rådgjevar
E-post
Mobil 906 01 218
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00