MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Kulturmidlar

Kulturmidlar

Dei ordinære kulturmidlane (driftstilskot) blir tildelt 1 gong i året etter søknad.

Søknad skal leverast digitalt innan 30.06.2021

Fordelinga av tilskotet til det enkelte lag og organisasjon, blir gjort administrativt etter følgjande  reglar:

 • Laget må ha eit styre, betalande medlemer og føre eige rekneskap. Medlemsliste for betalande medlemmer i søknadsåret må leggast ved søknaden.
 • Kommunestyret fastset ramma for dei årlege kulturmidlane som blir delt ut til: idrettsorganisasjonar, song- og musikkorganisasjonar og andre lag og organisasjonar i Stad kommune.
 • Tildelinga blir gjort administrativt ut frå budsjettramme og retningsliner vedtatt i Kommunestyret.
 • Det er hovudlaget som søkjer og fordeler innan eigen organisasjon.
 • Lag og organisasjonar som aktiviserer barn, unge og funksjonshemma, vert prioritert.
 • Minimumsløyving er kr. 1 000,- til kvar søkjar, så lenge avsett ramme tillèt det.

Unnateke frå stønad:

 • Lag som primært tek vare på dei yrkesmessige og økonomiske interessene til medlemmene.
 • Politiske parti (inkludert ungdomsorganisasjonar)
 • Statlege, fylkeskommunale og kommunale institusjonar/anlegg
 • Organisasjonar utanfor Stad kommune
 • Organisasjonar der ein viktig del av verksemda er å samle inn til andre formål

Der laget har eit overordna råd (t.d. Stad idrettsråd) skal desse ha saka til uttale før endeleg fordeling blir gjort.

Tildeling/ utbetaling:

 • Vedtak om tildeling av kulturmidlar blir sendt den som står som kontaktperson for søknaden.
 • Vedtaket er eit enkeltvedtak som kan klagast på etter reglane i forvaltningslova.
 • Tildelte midlar blir innan 1 månad utbetalt til det kontonummer som står oppgjeve i søknaden

Revisjon av retningsliner for tilskot til frivillig kulturarbeid i Stad kommune:

I samband med søknad til kulturmidlar i 2021 skal retningslinene for tilskot til frivillig kulturarbeid i Stad kommune reviderast. Vi ber om at de gir innspel til retningsliene i eige felt i søknadsskjemaet.

Bakgrunn for revisjon av retningslinene:

 • Retningsliner for tilskot til frivillig kulturarbeid i Stad kommune blei vedtatt av kommunestyret i sak 20/074.
 • UKISN- 21/034 fatta følgjande vedtak i RS8: Utvalet oppmodar formannskapet om å løfte opp ei sak om følgjande: Endring av retningslinjer for tilskot til frivillige - for tildeling av midlar i samband med nedlegging av krans ved bautaene ( falne i krig) i Stad 17. mai.
 • Stad idrettsråd har også bede om ein revisjon av retningslinene i 2021. Dei ber om at ein ser på:
  • Automatisk søknad: alle idrettslag er pålagt å føre elektronisk medlemsregister årleg. Idrettsrådet har tilgang til desse opplysningane gjennom Sportsadmin, fordelt på alder. Idrettsrådet ønskjer ei automatisk tildeling, ikkje søknadsbasert, ut frå desse tala.
  • Fordelingsnøkkel: Lik fordeling mellom alle lag basert på antal medlemmer under 19 år uavhengig av kategori. Gjeldande fordelingsnøkkel er 40% av samla ramme til idrettsorganisasjonar, 30% til song og musikkorganisasjonar og 30% til andre lag og organisasjonar. Dette blir fordelt ut frå talet på betalande medlemmer under 19 år. Organisasjonar med vaksne medlemmar over 19 år får ikkje midlar. I 2020 fekk idrettsorganisasjonar ut frå denne fordelinga 90 kr pr. medlem, song- og musikkorganisasjonar 656 kr pr medlem og andre organisasjonar 273 kr pr medlem.
  • Auking av den samla ramma, som i dag er på 350 000 kr.
  • Indeksregulering av ramma på tilskot frå år til år.
    

Vi ber om innspel på desse punkta:

 • Fordelingsnøkkel: Kva for fordelingsnøkkel  for kulturmidlar vil vere mest hensiktsmessig i framtida? Grunngje.
 • Alder: I dag blir kulturmidlane fordelt ut frå medlemstal under 19 år. Det blir ikkje gitt tilskot til vaksne medlemmer. Er det behov for endringar i forhold til aldersgrense? Grunngje.
 • Automatisert søknad: Kan ein gjere fordelinga av kulturmidlar automatisk basert på tilgjengeleg medlemstal? Korleis får ein evt tilgang til dette for andre lag enn idrettslaga? Forslag til praktisk gjennomføring.
 • Prosjekt- og arrangementstilskot: Det er ikkje sett av eigne midlar til dette, ut over det som er til disposisjon for ungdomsrådet (underskotsgaranti). Er det behov for dette, og korleis bør evt dette fordelast?
 • Tilskot til halleige: Korleis fungerer denne ordninga i dag? Korleis kan vi eventuelt forbetre ordninga? Grunngje.
 • Kulturpris: i dag er det følgande kulturprisar: Stad kommune sin kulturpris og Ungdommens kulturpris. I tillegg deler idrettsrådet ut idrettsprisen. Kor mange prisar bør Stad kommune å dele ut, og kvifor? Grunngje.

Søk her om kulturmidlar

Retningslinjer for kulturmidlar finn du her  (PDF, 2 MB)