Kulturmidlar

Dei ordinære kulturmidlane (driftstilskot) blir tildelt éin gong i året etter søknad.

Søknad skal leverast digitalt innan 8. september 2024

Idrettsorganisasjonar skal ikkje søke her. Kulturmidlar til idrett blir fordelt av Stad idrettsråd.

Fordelinga av tilskotet til det enkelte lag og organisasjon, blir gjort administrativt etter følgjande reglar:

 • Laget må ha eit styre, betalande medlemar og føre eige rekneskap.
 • Rekneskap må kunne leggjast fram på førespurnad. 
 • Det er hovudlaget som søkjer og fordeler innanfor eigen organisasjon.
 • Søknaden skal vere levert elektronisk innan den annonserte fristen.
 • Lag og organisasjonar som aktiviserer barn og unge vert prioritert.
 • Tildelinga blir relatert til tal aktive medlemar, og søkjarane må på oppmoding kunne leggje fram medlemsliste med registrerte medlemer der medlemskontingent er betalt. 
 • Minimumsløyving er kr. 1000,- til kvar søkjar så lenge avsett ramme tillèt det.

Unnateke frå stønad:

 • Lag som primært tek vare på dei yrkesmessige og økonomiske interessene til medlemmene.
 • Politiske parti (inkludert ungdomsorganisasjonar)
 • Statlege, fylkeskommunale og kommunale institusjonar/anlegg
 • Organisasjonar utanfor Stad kommune
 • Organisasjonar der ein viktig del av verksemda er å samle inn til andre formål

Tildeling/ utbetaling:

 • Vedtak om tildeling av kulturmidlar blir sendt den som står som søkjar av midlane.
 • Vedtaket er eit enkeltvedtak som kan klagast på etter reglane i forvaltningslova. 
 • Tildelte midlar blir utbetalt til det kontonummer som står oppgjeve i søknaden.

 

Søk her om kulturmidlar