Deling av eigedom

Dersom du ønskjer å dele frå ein del av eigedomen din slik at denne delen får eige gards- og bruksnummer, må du søkje kommunen om løyve til deling av eigedom. Om det gjeld overføring av areal mellom to eigedomar, sjå grensejustering eller arealoverføring

Slik søkjer du

Send nabovarsel    

Du kan bruke skjema for nabovarsel frå Direktoratet for byggkvalitet. Naboane skal ha kopi av søknaden og vedlegga du sender til kommunen.

Fristen for å kome med merknadar til nabovarselet må vere gått ut før du kan sende inn søknadsskjemaet til handsaming. Utfylt gjenpart av nabovarselet med kvittering skal leggast ved søknaden.

Fyll ut og send inn søknadsskjema

Fyll ut søknad 

Send til post@stad.kommune.no eller Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

Hugs at du må legge ved følgjande vedlegg:

  • Kart som viser kva grenser du ønskjer for parsellen

  • Gjenpart med kvittering for nabovarsel

  • Grunngjeving av dispensasjonssøknad dersom delinga er i strid med gjeldande planar

Kva skjer vidare?

Etter at kommunen har gjeve løyve til deling av eigedomen, vert det halde oppmålingsforretning med møte i marka. Alle involverte partar får skriftleg varsel seinast 14 dagar før oppmålingsforretninga. På oppmålingsforretninga vert eksisterande grenser klarlagt og nye grenseliner påvist og merka. Dei nye eigedomsgrensene vert ført i matrikkelen, saka vert tinglyst og du får tilsendt matrikkelbrev for eigedomen.

Etter at parsellen er frådelt og har fått sitt eige gards- og bruksnummer, er det eigar av avgjevareigedomen som står som eigar av den nye eigedomen også. Dersom du ønskjer å føre over den nye eigedomen til ein annan, må du fylle ut eit skøyte. Skøyte til utfylling finn du her. Les meir om å tinglyse eit eigarskifte hos Kartverket.

Gjeldande lovverk  

Matrikkellova

Matrikkelforskrifta

Plan- og bygningslova

Jordlova

 

Kontakt

Roar Sætre
Fagleiar Byggesak
E-post
Telefon 57 88 58 05
Mobil 48 88 71 48

Telefontid tysdag og torsdag 10.00 - 13.00

Odd Harald Heggen
Fagleiar kart og oppmåling
E-post
Telefon 57 88 58 71
Mobil 90 03 71 53