Stad

Siste nytt Stad skipstunnel

Det var godt oppmøte då Kystverket og Stad kommune held informasjon om detaljregulering for Stad skipstunnel onsdag ettermiddag. Detaljreguleringa ligg ute på høyring med høyringsfrist 8. april.

Detaljregulering for Stad skipstunnel vart handsama av Utval for areal og eigedom i sak 23/020 den 08.02.2023.

UAE- 23/020 Vedtak

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljregulering for Stad skipstunnel med plan-ID 2022010 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Utval for areal og eigedom ber administrasjonen ta kontakt med Vestland Fylkeskommune om etterbruk av anleggstunnel opp mot hovudveg over Manseidet.

Kystverket  og  Stad kommune ønskjer velkomen til info- og dialogmøte om detaljregulering for Stad skipstunnel og orientering om pågåande planarbeid knytt til massar frå tunnelen.

I ei felles orientering for utval for kultur, idrett, næring og samfunn og utval for areal og eigedom (UAE og KINS), presenterte Multiconsult på vegne av Kystverket, planforslaget for detaljregulering for Stad skipstunnel skipstunnel.

Kystverket inviterer innbyggjarane i Kjøde og Moldefjorden til informasjonsmøte torsdag 5. januar. Møta blir som vanleg på Moldestad Grendahus, kl. 17:00-18:30 og på Kjøde skulehus, kl. 19:30-21:00.

Utval for areal og eigedom 29.11.2022, varsla i sak nr. 22/142 utvida planavgrensing for detaljregulering for Lesto næringsområde og utdjuping av Saltasundet. Planprogram vart samstundes fastsett.

Planprogram for detaljregulering av Kjøde næringsområde vart fastsett av Utval for areal og eigedom den 29. november, med heimel i plan- og bygningslova § 12-9, jf. § 4-1.

 

Kystverket gjennomfører ei undersøking for å samle informasjon frå dei interessentane som ønsker å motta masse frå Stad skipstunnel.

I underkant av 70 personar tok turen til Moldestad grendahus då Stad kommune og Kystverket i går inviterte til info- og medverknadsmøte om planprosessen for regulering av dei ulike områda knytt til Stad skipstunnel.

Stad kommune har nyleg sendt ut varsel om oppstart og høyring av planprogram for detaljregulering for næringsområda på Lesto og Kjøde, og detaljreguleringsplan for Stad skipstunnel har vore på høyring i sommar. Som ein del av prosessen med desse planane inviterer Kystverket og Stad kommune til informasjons- og medverknadsmøter 28.-29. september.