Søk plass på SFO

Skulefritidsordninga (SFO) er eit frivillig aktivitetstilbod for barn i 1.–4. klasse, og for barn med særskilde behov i 1. –7. klasse før og etter skuletid. 

12 timar gratis SFO for elevar i 1.og 2.trinn:

12 timar gratis SFO for elevar på 1.og 2.trinn er fordelt mellom kl. 08.00-15.30 måndag til fredag i skuleveker, der føresette fyller ut tidsskjema for fast plass for heile skuleåret ved mottak av SFO-plassen.

Alle som tek imot  SFO-plass fylle ut tidsskjema for tidene som barnet skal vere på SFO.

rBarna disponerer sjølve tida på SFO innafor gjevne rammer. Tilbodet skal legge til rette for utvikling og læring gjennom leik, kulturaktivitetar, leksearbeid og samhandling med andre barn.

Organisering og innhaldet i SFO vil  variere litt frå skule til skule alt etter kor mange barn som er med på ordninga.

Stad kommune har SFO-tilbod på: Stårheim skule, Haugen skule, Hjelle skule, Nordfjordeid skule, Selje skule, Flatraket skule og Stadlandet skule. Du kan ta kontakt med skulen om du har spørsmål om det enkelte SFO-tilbodet

Forskrift om skulefritidsordning i Stad kommune. 

Det skal søkjast gjennom fagportalen Vigilo

Her finn du brukarveiledning for korleis de skal registrere søknad

For å søkje plass i SFO må føresette  logge på www.Vigilo.no - logge inn OAS og med ID porten

Her finn du spørsmål og svar om pålogging til Vigilo.


Det er høve til å søkje om SFO-plass i skuleåret

Ein vil då få plass tidlegast  3 veker etter innsendt søknad.

Foreldre/føresette fyller ut tidsskjema for fast plass for heile skuleåret ved mottak av SFO-plassen.»

For barn i 5.–7. klasse med særskilde behov, må du legge fram sakkunnig vurdering. De må kontakte skulen før de søkjer plass til elev med særskilde behov 

SFO i feriar 

Ved behov kan skulane ha tilbod om SFO i feriar. Dette tilbodet gjeld ei veke før skulestart i august og onsdag, torsdag og fredag både i haust- og vinterferien.

SFO er open kl. 07.30 – 15.30 i feriar. Det må vere minst 5 påmelde barn kvar dag.

Det er eigne betalingssatsar for SFO-tilbod i skuleferiar, prisen er kr 400.- per dag. Gratis kjernetid for 1. og 2. trinn gjeld også i feriar.

Lenke til påmelding for haustferien veke 41  finn du her.


Påmeldingsfrist er 17.09.2023 og påmeldinga er bindande

Lov og vedtekter som gjeld SFO 

Vedtekter (forskrifter) for SFO i Stad kommune

Opplæringslova 

Kontakt

Anita Sørland Aase
Konsulent
E-post
Mobil 91 72 25 89
Karin Sandvik Stave
Konsulent
E-post
Mobil 97 99 04 41