Søk plass på SFO

Søk plass på SFO

Skulefritidsordninga (SFO) er eit frivillig aktivitetstilbod for barn i 1.–4. klasse, og for barn med særskilde behov i 1. –7. klasse før og etter skuletid. 

Barna disponerer sjølve tida på SFO innafor gjevne rammer. Tilbodet skal legge til rette for utvikling og læring gjennom leik, kulturaktivitetar, leksearbeid og samhandling med andre barn.

Organisering og innhaldet i SFO vil  variere litt frå skule til skule alt etter kor mange barn som er med på ordninga.Det må vere påmeldt minimum 6 barn for at ordninga kan opprettast og drivast ved den enkelte skule.

Stad kommune har SFO-tilbod på: Stårheim skule, Haugen skule, Hjelle skule, Nordfjordeid skule, Selje skule, Flatraket skule og Stadlandet skule. Du kan ta kontakt med skulen om du har spørsmål om det enkelte SFO-tilbodet

12 timar gratis SFO per veke for elevar på 1.trinn:
Regjeringa ved Kunnskapsdepartementet kunngjorde 14. juni 2022: Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova.

Dette gjeld 12 timar per veke gratis skulefritidsordning for elevar på 1. årstrinn frå august 2022. Stad kommune har fordelt 12 timar gratis SFO for elevar på 1. årstrinn på skuledagane hausten 2022 – sjå vedlegg.Nye vedtekter skal ut på høyring i haust, og endeleg vedtak vert å kome attende til.  

Nye midlertidige vedtekter SFO for 1. årstrinn finn du her (DOCX, 196 kB)

Det skal søkjast gjennom fagportalen Vigilo

Her finn du brukarveiledning for korleis de skal registrere søknad

For å søkje plass i SFO må føresette  logge på www.Vigilo.no - logge inn OAS og med ID porten

Her finn de spørsmål og svar om pålogging

Søknadsfrist er 1. august for skuleåret

 Det er høve til å søkje om plass gjennom heile skuleåret. Eleven kan då starte på SFO 3 veker etter innsendt søknad.

For barn i 5.–7. klasse med særskilde behov, må du legge fram sakkunnig vurdering. De må kontakte skulen før de søkjer plass til elev med særskilde behov 

SFO i feriar 

Ved behov kan skulane ha tilbod om SFO i feriar. Dette tilbodet gjeld ei veke før skulestart i august og onsdag, torsdag og fredag både i haust- og vinterferien.

SFO er open kl. 07.30 – 15.30 i feriar.

Det er eigne betalingssatsar for SFO-tilbod i skuleferiar.  

Lenke til påmelding i haustferien 2022 finner du her
Husk påmeldingsfristen 18.august

Lov og vedtekter som gjeld SFO 

Vedtekter for SFO i Stad kommune (DOCX, 189 kB)

Kontakt

Anita Sørland Aase
Konsulent
E-post
Mobil 917 22 589
Karin Sandvik Stave
Konsulent
E-post
Mobil 979 90 441