Forslag til ny lokal forskrift om gebyr for tilsyn med mindre avløpsanlegg og gebyr for behandling av utsleppsløyve

Stad kommune v/kommunestyret vedtok den 15.06.2023 i sak 23/102 å inngå vertskommunesamarbeid om felles tilsyn for spreidde avløp og byggesak. I tillegg til Stad vert deltakarkommunane Gloppen, Kinn, Stryn og Bremanger med i samarbeidet. Gloppen kommune skal vere vertskommune for samarbeidet.

Stad kommune har ei lokal forskrift om «Gebyr for sakshandsaming og kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg». I samband med etablering av vertskommunesamarbeid må denne reviderast. I denne saka legg vi fram forslag til ny forskrift som skal erstatte eksisterande forskrift.

Du kan kome med innspel her