Detaljregulering for Alleen 21 - kunngjering av planvedtak

Stad kommunestyre vedtok detaljregulering for Alleen 21 i møte den 23. mars, sak 23/036.

Perspektiv/illustrasjon av utbygd planområde i Alleen 21. - Klikk for stort bileteIllustrasjon av utbygging som planen legg til rette for i Alleen 21. Illustrasjon: Besseggen Arkitekter as

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av forretning, kontor og privat/offentleg tenesteyting innanfor planområdet. Det vert sikra areal for gang- og sykkelveg og grøntareal/parkbelte innafor planområdet. Det er planlagt for overflateparkering og mogleg parkering under bakken. 

KS- 23/036 Vedtak:

Detaljregulering for Allen 21 med plan-ID 2022016 vert vedteken i medhald av plan- og bygningslova § 12-12.

Kommunestyre sitt vedtak av detaljregulering for Alleen 21 kan påklagast i medhald av Plan- og bygningslova §§ 1-9 og 12-12. 

Eventuell klage

Ei eventuell klage på detaljregulering for Alleen 21 må rettast skriftleg til Stad kommune per e-post til post@stad.kommune.no eller per post til Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningslova § 29 sett til 18. april 2023 (tre veker frå den dagen vedtaket er kunngjort i avisa). 

Sjå dokumenta i saka her:

Sak 23/036

Juridisk bindande dokument:

Vedlegg til saka:

Illustrasjonar:

Analysar/notat:

Dokument frå sakshandsaminga: