Detaljregulering for Lesto næringsområde - høyring og offentleg ettersyn med frist 31.10.2023

Utval for areal og eigedom vedtok i møte den 06.09.2023 i sak 23/100 å legge forslag til plan ut til 1. offentleg ettersyn i medhald av pbl. § 12-10. Uttalefrist 31.10.2023.

Les meir om saka og send merknadar via skjema her 

Du kan òg sende merknadar på e-post til post@stad.kommune.no, eller til Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid innan fristen 31.10.2023

De kan få dokumenta i sakene på kommunehuset i Selje og på rådhuset Nordfjordeid. Ta kontakt ved spørsmål.