Detaljregulering for Osnestunet - kunngjering av planvedtak

Stad kommunestyre vedtok detaljregulering for Osnestunet i møte den 23. mars, sak 23/040.

Perspektiv av planlagt utbygging for Osnestunet sett frå vest. - Klikk for stort biletePerspektiv av planlagt utbygging sett frå vest. Illustrasjon: Nordplan as

Formålet med planen er å legge til rette for bustad/kontor/forretning mellom Eidsgata og Sjøgata, i tilknyting til Osneshuset og Hellebusthuset.

KS- 23/040 Vedtak: 

Detaljregulering for Osnestunet AS som omfattar gbnr. 44/2, 48, 417, 464, 465 og 466, vert i medhald av Plan- og bygningslova § 12-12, vedteken. Vedtak av detaljregulering for Osnestunet AS kan påklagast i medhald av Plan- og bygningslova § 1-9. 

Eventuell klage

Ei eventuell klage på detaljregulering for Osnestunet må rettast skriftleg til Stad kommune per e-post til post@stad.kommune.no eller per post til Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningslova § 29 sett til 18. april 2023 (tre veker frå den dagen vedtaket er kunngjort i avisa).

Sjå dokumenta i saka her:

Sak KS-23/040

Juridisk bindande plandokument:

Vedlegg til planen:

Dokument frå sakshandsaminga/planprosessen: