Detaljregulering for Skottneset feriesenter - høyring og offentleg ettersyn med frist 25.08.2023

Detaljregulering for Skottneset feriesenter, planID 2022011, vart handsama i utval for areal og eigedom i sak 23/086 den 12.06.2023.

UAE- 23/086 Vedtak:
Forslag til detaljreguleringsplan for Skottneset feriesenter blir sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11.

Det blir samstundes varsla utviding av plangrense i sjø for å få alle fortøyingspunkt i sjø innafor plangrensa.

Administrasjonen får høve til å gjere redaksjonelle endringar i plandokumenta før dei blir sendt på høyring og det blir teke atterhald om at kommunen kan kome med krav om justeringar i  høyringsperioden.

Plankart detaljregulering Skottneset feriesenter til høyring og offentleg ettersyn

Skottneset feriesenter - oversiktskart

Formålet med planen

Planen har som formål å regulere for fleire utleigehytter/leilegheiter, bubilparkering, camping, parkering og park, utviding av småbåthamn, oppgradering av sjøfront mot aust, med flytande badstove, blågrøn struktur, trygging av avkøyrsle til fylkesveg 618 og mellombels brakkeriggområde. Skottneset ligg i ytre del av Stad kommune, mellom Flatraket og Selje.

Offentleg ettersyn

Offentleg ettersyn skal sikre at offentlege organ, naboar, interesseorganisasjonar og andre får høve til å uttale seg om planforslaget før endeleg vedtak.

Meir informasjon

Alle plandokument, tilhøyrande rapportar og vedlegg kan du finne på www.stad.kommune.no under "Sjå og gje innspel til saker på høyring". Forslag til detaljreguleringsplan og saksutgreiing i UAE-sak 23/086 følgjer med dette brevet. Dersom de ønskjer ei utskrift av eitt eller fleire av dokumenta, kan de ta kontakt med Stad kommune på tlf. 57 88 58 00. Du kan òg kome innom rådhuset på Nordfjordeid eller kommunehuset i Selje og få utskrift av dokumenta der.

Detaljregulering for Skottneset feriesenter

Merknader til planforslaget

Du har høve til å kome med skriftleg uttale til planforslaget, til dømes om arealbruk, omsyn eller andre relevante opplysningar. Send uttale via innspelsskjema på lenkja over. Alternativt kan du sende uttale på e-post til post@stad.kommune.no, eller på papirpost til Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.
Frist for å kome med uttale er sett til 25.08.2023.