Detaljregulering for Stad molo og Leikanger indre hamn - høyring og offentleg ettersyn med frist 25.08.2023

Detaljregulering for Stad molo og Leikanger indre hamn vart handsama av utval for areal og eigedom i sak 23/087 den 12.06.2023.

UAE - 23/087 Vedtak:
Forslag til detaljreguleringsplan for Stad molo og Leikanger indre hamn blir sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn, i samsvar med plan-  og bygningslova §§ 12-10 og 12-11. Det vert teke atterhald om vidare dialog om planforslaget og at kommunen kan kome med krav om justeringar i eller etter høyringsperioden.

Plankart Stad molo og indre hamn - til høyring og offentleg ettersyn.

Planforslaget

Målet med planen er å skape ei trygg hamn og vern mot havet for tettstaden Leikanger, og legge til rette for nærings- og kaiareal for eksisterande og framtidige interessentar som treng tilgang til sjø. Reguleringsplanen har vesentlege verknadar for miljø og samfunn og det er derfor utarbeidd konsekvensutgreiing for tiltaka i planen, i samsvar med plan- og bygningslova § 4-2 og Forskrift om konsekvensutredninger. Konsekvensutgreiinga  inngår i planomtalen.

Offentleg ettersyn

Offentleg ettersyn skal sikre at offentlege organ, naboar, interesseorganisasjonar og andre får høve til å uttale seg om planforslaget før endeleg vedtak.

Ynskjer du meir informasjon?

Saksutgreiinga, plandokument, tilhøyrande rapportar og vedlegg finn du på høyringssaka

Detaljregulering for Stad molo og Leikanger indre hamn

Dersom de ønskjer ei utskrift av eitt eller fleire av dokumenta, kan de ta kontakt med Stad kommune på tlf. 57 88 58 00. Du kan òg kome innom rådhuset på Nordfjordeid eller kommunehuset i Selje og få utskrift av dokumenta der.

Merknader til planforslaget

Du har høve til å kome med skriftleg uttale til planforslaget, til dømes om arealbruk, omsyn eller andre relevante opplysningar. Uttale skal merkast  med «23/2787», og kan sendast via innspelsskjema på lenkja over.  Alternativt kan du sende uttale på e-post til post@stad.kommune.no, eller  på papirpost til Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

Frist for å kome med uttale er 25. august 2023.