Detaljregulering for utdjuping og mudring av Saltasundet- kunngjering av planvedtak

Stad kommunestyre vedtok i møte 15. juni 2023, detaljregulering for utdjuping og mudring av Saltasundet i saknummer 23/104.

Visualisering utdjuping av Saltasundet Asplan Viak

Formålet med planen er å utdjupe farleia i Saltasundet ned til kote -14,3 m. Planen skal bidra til å sikre framkome for større skip når skipsleia skal gå gjennom Stad skipstunnel.

KS- 23/104 Vedtak:

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 vert detaljreguleringsplan for utdjuping og mudring av Saltasundet, plan-ID 2023001, vedteken.

Eventuell klage

Eventuell klage på detaljregulering for utdjuping og mudring av Saltasundet må rettast skriftleg til Stad kommune per e-post til post@stad.kommune.no eller per post til Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningslova § 29 sett til 14. juli 2023 (tre veker frå den dagen vedtaket er kunngjort i avisa).

Sjå dokumenta i saka her:

Sak KS 23/104

Juridisk bindande plandokument: