Høyring og offentleg ettersyn av detaljregulering for utdjuping og mudring av Saltasundet - Høyringsfrist 03.05.2023.

Detaljregulering for utdjuping og mudring av Saltasundet vart handsama av utval for areal og eigedom i sak UAE-23/036 den 14.03.2023. Les meir og gje innspel til saka her.

UAE- 23/036 Vedtak:

Forslag til detaljreguleringsplan for utdjuping og mudring av Saltasundet blir sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11. Det vert teke atterhald om at kommunen kan kome med krav om justeringar i høyringsperioden.

Offentleg ettersyn skal sikre at offentlege organ, naboar, interesseorganisasjonar og andre får høve til å uttale seg om planforslaget før endeleg vedtak.

Planforslaget
Formålet med planen er å utdjupe farleia i Saltasundet ned til kote -14,3 m. Planen skal bidra til å sikre framkome for større skip når skipsleia skal gå gjennom Stad skipstunnel. Per i dag er ikkje djupna i Saltasundet tilstrekkeleg for større fartøy som skal nytte skipstunnelen. Planarbeidet har som føremål å leggje til rette for naudsynt utdjuping og mudring av grunne i Saltasundet, slik at større fartøy kan nytte den nye farleia mot Stad skipstunnel. Utdjuping og mudring av Saltasundet skal også bidra til betre framkome mot det planlagde næringsområdet Lesto, som skal etablerast med bruk av overskotsmassar som takast ut ved bygging av Stad skipstunnel.
Ynskjer du meir informasjon?
Alle plandokument, tilhøyrande rapportar og vedlegg finn du her

Dersom de ønskjer ei utskrift av eitt eller fleire av dokumenta, kan de ta kontakt med Stad kommune på tlf. 57 88 58 00.


Merknader til planforslaget
Du har høve til å kome med skriftleg uttale til planforslaget. Til dømes om arealbruk, omsyn eller andre relevante opplysningar. Uttale skal merkast med «22/4081», og kan sendast via dette skjemaet på kommunen sine heimesider, per e-post til: post@stad.kommune.no eller på papirpost til Stad kommune, Rådshusvegen 11, 6770 Nordfjordstad. Frist for å kome med uttale er sett til 03.05.2023.

Vidare planprosess
Når høyringsfristen er ute, vil kommunedirektøren samanfatte innkomne uttaler og vurdere desse før planforslaget vert lagt fram for sluttbehandling og vedtak. Berørte naboar og grunneigarar vil få tilsendt kunngjering etter vedtak.