Reguleringsplan for Selje sentrum - andre høyring og offentleg ettersyn

Utval for areal og eigedom vedtok i møte 17.10.2023, sak 23/119, å legge forslag til områderegulering for Selje sentrum ut til andre høyring og offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Du kan sjå plandokumenta og lese om planen på høyringssaka her:

23/4194 - Offentleg høyring - Reguleringsplan for Selje sentrum - Høyringsfrist 15.12.2023

Merknader eller uttale til planforslaget kan sendast via skjema på høyringssaka over, eller på e-post til post@stad.kommune.no, eller til Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid.

Uttalefrist er 15.12.2023.

Dersom du ynskjer utskrift av eitt eller fleire av dokumenta kan du henvende deg til kommunehuset i Selje eller rådhuset på Nordfjordeid.