Varsel om oppstart av detaljregulering for Mel reinseanlegg og detaljregulering for vegkryss rv.15-Sjøgata

Stad kommune varslar oppstart av to nye planarbeid ved Mel/Nordøyrane på Nordfjordeid. Måndag 19. juni kl. 17:00 blir det informasjonsmøte for begge planane. Frist for innspel er 11. august.

Ortofoto med innteikna planavgrensing for Mel reinseanlegg (venstre) og vegkryss rv.15-Sjøgata (høgre).

Varsel om oppstart av planarbeid

Stad kommune varslar oppstart av detaljregulering for Mel reinseanlegg og detaljregulering for vegkryss rv.15-Sjøgata, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8. Varsel om oppstart skal sikre at offentlege organ, naboar, interesseorganisasjonar og andre får høve til å kome med innspel til planarbeidet før planen blir utarbeidd.

I samband med oppstart inviterer Stad kommune til ope informasjonsmøte om begge planarbeida i kommunestyresalen på Stad rådhus, Nordfjordeid, måndag 19. juni kl. 17:00.

Planoppstart og informasjonsmøte er også kunngjort i Fjordabladet og Fjordenes Tidende. Berørte grunneigarar/festarar og rettshavarar, naboar, offentlege styresmakter og organisasjonar vert varsla direkte. 

Om detaljregulering for Mel reinseanlegg

Framlegg om oppstart av detaljregulering for Mel reinseanlegg, planID 2023005, vart handsama av Utval for areal og eigedom i sak 23/088 den 12. juni 2023:

UAE- 23/088 Vedtak:

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering for Mel reinseanlegg på Nordfjordeid i Stad kommune. 

Hensikten med planarbeidet er å sikre areal til nytt reinseanlegg på Mel på Nordfjordeid og trafikkareal knytt til reinseanlegget, småbåthamna og naustområdet. Det skal vurderast ny landingsplass for ambulansehelikopter, areal til gåande og syklande og turveg langs fjorden.

Området somvert meldt oppstart for er på 25 daa, og planavgrensing er foreslått vid for å sikre tilstrekkeleg areal for utgreiingar og analyser som må gjerast. Endeleg plangrense vil tilpassast når utforming av tiltak er nærare avklart. 

Du kan lese meir om planarbeidet på høyringssaka:

Varsel om oppstart - Detaljregulering for Mel reinseanlegg

Stad kommune har vurdert at tiltaka i detaljregulering for Mel reinseanlegg vil ha avgrensa omfang og påverknad på omgjevnadane, og det er ikkje stilt krav om konsekvensutgreiing etter forskrift om konsekvensutredning.  

Om detaljregulering for vegkryss rv.15-Sjøgata

Framlegg om oppstart av detaljregulering for vegkryss rv. 15-Sjøgata, planID 2023004, vart handsama av Utval for areal og eigedom i sak 23/089 den 12. juni 2023:

UAE- 23/089 Vedtak:

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering for vegkryss rv.15-Sjøgata, Nordfjordeid i Stad kommune. 

Formålet med planarbeidet er å auke kapasitet i krysset mellom Sjøgata og riksveg 15 på Nordfjordeid og sikre gode løysingar for gåande og syklande og kollektivtrafikk. Området skal regulerast til offentlege vegformål. 

Området som vert meldt oppstart for er på 18,5 daa, og planavgrensing er foreslått vid for å sikre tilstrekkeleg areal for utgreiingar og analyser som må gjerast. Endeleg plangrense vil tilpassast når utforming av tiltak er nærare avklart.  

Du kan lese meir om planarbeidet på høyringssaka:

Varsel om oppstart - Detaljregulering for vegkryss rv.15-Sjøgata

Planområdet er i gjeldande kommuneplan for Eid kommune sett av til sett av til framtidig vegkryss mellom Sjøgata og Rv.15, og er i gjeldande reguleringsplanar hovudsakleg regulert til offentlege trafikkområde. Tiltaka er derfor unnateke konsekvensutgreiing etter forskrift om konsekvensutredninger § 8 a. 

Har du innspel til planarbeida?

Du har høve til å kome med skriftleg innspel til planarbeida, til dømes om areal, eigartilhøve, omsyn eller andre relevante opplysningar. Innspel til planarbeida kan sendast via innspelsskjema på lenkjene over. 

Alternativt kan du sende innspel på e-post til post@stad.kommune.no, eller på papirpost til Stad kommune, Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid. Innspel på e-post eller papirpost må merkast med saksnr. "23/2781" (detaljregulering for Mel reinseanlegg) eller "23/2794" (detaljregulering for vegkryss rv.15-Sjøgata).

Frist for å kome med innspel til planarbeida er 11. august 2023.