Barn som treng ekstra støtte

Stad kommune skal sjå til at alle barn kan bruke barnehageplassen sin på ein god måte.

Treng barnet ditt eit tilrettelagt tilbod?

Barn med nedsett funksjonsevne har prioritet ved opptak i barnehagane våre, men om opplysningar om nedsett funksjonsevne ikkje kjem fram gjennom søknad eller om utfordringane kjem til i etterkant, er det viktig at kommunalsjef for oppvekst får melding om behov for tilrettelegging.

Barn med ei funksjonsnedsetting av ein slik art at det hindrar barnet i å bruke barnehageplassen sin på lik linje med andre barnehagebarn, har rett på tilrettelegging etter barnehagelova § 37. Dette kan gjelde både sosiale, fysiske og psykiske nedsettingar.

Korleis melder eg frå om behov?

Foreldre/ føresette må gjerne ta direkte kontakt med kommunalsjefen eller bruke meldeskjema.

Melde om behov for tilrettelagt barnehagetilbod (PDF, 136 kB)

Etter samtykke frå foreldre/ føresette kan også styrarane i barnehagen, helsesjukepleiarane og andre tilsette i kommunen melde i frå til kommunalsjef om behov for tilrettelegging.

Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.

Barnehagelova § 37Barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

Informasjon frå Utdanningsdirektoratet 

Artikkelliste

Kontakt

Harald Sivertsen
Kommunalsjef oppvekst og opplæring
E-post
Kristin Otneim Aarsnes
Stabsleiar strategi og samordning
E-post