Nyhende

Nyhende

Det føregår i dag asfaltfresing i Skulevegen ved Eid idrettshus og ei strekning ved Korsen-rundkøyringa.
Ein må rekne med noko venting ved fresing på strekning frå Korsen-rundkøyringa fram til hestesenter-vegen.

På onsdag vil det bli asfaltering av dei strekningane som no vert fresa.
 

 

I Sjøgata vert det frå tysdag kveld arbeidd med å løyse kumrammer i samband med re-asfaltering. Det vert sett markørar på kummar slik at ein skal unngå å køyre på kummar. Arbeidet med å løyse kumrammer vil føregå utover natta.

Vis omsyn i trafikken.

3. august signerte Stad kommune - Stad Eigedomsutvikling kontrakt om kjøp av kaianlegg i Lestovika. Kjøpsavtala vart inngått med Årvik familien som har eigd og utvikla kaianlegget sidan 1960 talet.

I jordbruksforhandlingane vart satsane for tilskot til drenering auka til kr 2.500 pr. dekar for systematisk grøfting og kr 38 pr. løpemeter tilfeldig grøft frå 1.juli.

Dei som har fått tildelt tilskot og ikkje starta grøftinga kan trekke søknaden og kome med ny søknad på auka satsar.

For søknadsskjema klikk her

Kontakt Landbrukskontoret ved spørsmål. Tlf 979 91052

Utmarksforvaltaren oppmodar til jakt på gås, spesielt Kanadagås. 

I veke 31 og 32 vil det vere beskjæring av skog på Eksersisplassen/Malakoff. 

Vi ber om at de tek hensyn til arbeidet og ikkje ferdast innan for sperringane.  


Vi minner om at påmeldingsfristen til SFO for skuleåret 2022/2023 er 1.august

Les meir om SFO her 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidare utvikling av Skottneset feriesenter, gbnr 280/5 og 280/14 ved Sandvika i Stad kommune.

  

På grunn av ferieavvikling blir gjenbruksstasjonen i Selje stengt i veke 30 dvs: 26.07.2022 og 28.07.2022

Neste opningsdag på gjenbruksstasjonen er er 02.08.2022

Gjenbruksstasjonen på Haugen er open som normalt.  Her finner du kart og informsjon om kvar du kan levere avfall

Fugleinfluensa er påvist blant villfugl langs kysten og det kjem inn mange meldingar om døde fuglar i Stad kommune. Virussjukdommen er svært dødeleg for fuglar og kan også smitte til andre dyreartar.

Kommunestyret har godkjent resultatet etter meklinga og kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune 2022-2032 er med dette endeleg vedteken.