Nyhende

Stad kommune har nyleg opna opp att innbyggjartorget i 1. etg, kommunehuset i Selje. I sommar vil innbyggjartorget også vere ope i helgene og ha utvida opningstider på vekedagane.

Opningstidene er måndag til fredag kl 08.00 - 18.00, laurdag og søndag 10.30 - 16.00. 

Stad kommune sin rusmiddelpolitiske handlingsplanen syner korleis Stad kommune skal bidra til å redusere negative konsekvensar av rusmiddelbruk. Planen inneheld også kunnskapsgrunnlag knytt til rusfeltet og retningslinjer for kommunen si sakshandsaming av sals- og skjenkeløyve.

Sals- og skjenketider er fastsett i eiga forskrift om sals- og skjenketider for alkoholhaldig drikk og om opningstider for serveringsstadar i Stad kommune.

 

Ved behov kan skulane ha tilbod om SFO i feriar. Dette tilbodet gjeld ei veke før skulestart. Dette er eit tilbod som gjeld ved alle skulane - jf nye vedtekter for SFO i Stad kommune.

SFO er open kl. 07.30 – 15.30, men det må vere minst tre påmelde kvar dag. Dagsats er kr 227,og det er bindane påmelding.  Skjemaet finn du her

NB! Søknadfrist er 29.06.2020

Brannsjefen opphevar totalforbodet mot å gjere opp eld eller behandle brannfarlige gjenstandar frå d.d.

Minner om at det  generelle forbodet mot å gjere opp eld i nærleiken av skog og annan utmark i tidsrommet 15. april til 15. september fortsatt er gjeldande.

Brannsjefen oppmodar om å vise aktsemd då det fortsatt er stor brannfare og at all brenning skal meldast Alarmsentralen. Melding om bålbrenning

Stad kommunestyre hadde møte torsdag 18. juni 2020. Det var det fyrste «fysiske kommunestyre-møtet» sidan februar. Kommunestyret handsama 45 saker, og gjorde mellom anna desse vedtaka.

I utvalsmøte for Areal og Eigedom 09.06.2020, vart det vedteke å varsle oppstart av detaljregulering for Selje sentrum i medhald av Plan- og bygnigsloven § 12-8.
Det er Stad kommune som melder oppstart for arbeid med detaljregulering for Selje sentrum og planen skal utarbeidast i samarbeid med Nordplan. 

  

 Det vert trafikkdirigering i Rådhusvegen fredag 19.juni 2020 frå kl. 13:00 til 14:00. Det vert kun korte stopp max 2-3 minutt i samband med dette.

 

Kommunalteknikk

Det var møte i Stad kommunestyre torsdag 18. juni 2020. Her kan du sjå møteboka

Stad kommune har ledig 11 brøyteroder.

Det er sendt ut tilleggssaker og lagt til nye vedlegg til saker i møte i Stad kommunestyre torsdag 18. juni 2020.