Stad

Kunngjeringar

Formannskapet i Stad kommune vedtok 16. mars 2023 å legge ut forslag til kommunedelplan for helse og omsorg til offentleg ettersyn. Frist for å gje innspel er 5. mai 2023. 

Detaljregulering for utdjuping og mudring av Saltasundet vart handsama av utval for areal og eigedom i sak UAE-23/036 den 14.03.2023. Les meir og gje innspel til saka her.

 

Detaljregulering for Stad skipstunnel vart handsama av Utval for areal og eigedom i sak 23/020 den 08.02.2023.

UAE- 23/020 Vedtak

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 vert detaljregulering for Stad skipstunnel med plan-ID 2022010 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Utval for areal og eigedom ber administrasjonen ta kontakt med Vestland Fylkeskommune om etterbruk av anleggstunnel opp mot hovudveg over Manseidet.

Nordplan as varslar om ei mindre utviding av planavgrensing i detaljregulering for Stad molo og Leikanger indre hamn.

Plankonsulent Nordplan AS utarbeider på vegne av oppdragsgjevar Pelagia AS og Stad Eigedomsutvikling KF ein reguleringsplan som legg rammer og føringar for Detaljregulering for Moldestad næringsområde.
 

Planen er no på avgrensa høyring fram til 13.02.2023

Formannskapet i Stad kommune vedtok 1. desember 2022 å legge ut forslag til temaplan for kultur til offentleg ettersyn. Frist for å gje innspel er 9. januar 2023. 

Utval for areal og eigedom vedtok 29. november å legge detaljregulering for Alleen 21 på Nordfjordeid ut til offentleg ettersyn.

Nordplan har i medhald av plan og bygningslova §12-8, varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Berstadvatnet drikkevasskjelde i Stad kommune, Plan ID 2022017.

Utval for areal og eigedom 29.11.2022, varsla i sak nr. 22/142 utvida planavgrensing for detaljregulering for Lesto næringsområde og utdjuping av Saltasundet. Planprogram vart samstundes fastsett.

Utval for areal og eigedom vedtok 29. november å legge detaljregulering for Nordøyrane del 2 ut til offentleg ettersyn.