Stad

Kunngjeringar

MjøsPlan as varslar om oppstart av planarbeid for gbnr. 256/50 langs Hovevegen i Selje. Formålet er å legge til rette for bustader på eit område som er regulert til skog-leplantefelt.

  

Det skal utarbeidast konsekvensutgreiing for tiltaka, og forslag til planprogram vert med dette sendt på høyring.

 

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 vart detaljreguleringsplan for Selje hotell med planID 2020005 vedteken av kommunestyret i Stad i sak 22/060 den 12. april 2022. 

I samsvar med plan- og bygningslova varslar ABO Plan og Arkitektur AS om endring av plangrense for detaljregulering for Kalneset i Stad kommune.

Det vert med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for hyttefelt FB9 på
Harpefossen. PlanID 2022002.

Formannskapet i Stad kommune vedtok 24. mars 2022 å starte opp arbeidet med kommunedelplan for hele og omsorg 2023-2035, og å legge ut forslag til planprogram til offentleg ettersyn. Frist for å gje innspel er 20. mai 2022.  

Nordplan varslar om oppstart av detaljreguleringsplan for området Bråtet på Nor. Formålet med planarbeidet er etterbruk av massetak til bustader.


 

Nordplan varslar om oppstart av detaljreguleringsplan for fritidsbustader i Ervik på Stadlandet.

 

I medhald av Pbl. §12-8 vert det varsla oppstart
av detaljregulering for endring av område B21 i reguleringsplan for Golvsengane, omlag 3,2 daa. Formålet med planarbeidet er å omregulere arealet frå bustad til friområde. 

Statens vegvesen varslar om oppstart av reguleringsplanarbeid for E39 på strekninga langs Skredestranda. Føremålet med planen er skredsikring.