Kunngjeringar

Stad formannskap har vedteke planprogrammet for utarbeiding av kommunedelplan for oppvekst. 

Kommunedelplan for oppvekst skal vere eit heilskapleg, strategisk verktøy for å sikre barn og unge ein trygg og god oppvekst i kommunen.

Stad formannskap har vedteke oppstart av arbeidet med temaplan for kultur og å legge ut forslag til planprogram til offentleg ettersyn. I planprogrammet vert rammene for planarbeidet fastsett.

Statsforvaltaren har lagt ut på høyring spørsmål og Selje skal reknast som typisk turiststad i perioden 15. mai – 15. september. Eventuelle merknader til dette kan sendast Statsforvaltaren innan måndag 23. august 2021, sjå vedlegg. 

 

I samhøve til plan- og bygningsloven §17-4 varslar det om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale mellom Stad kommune og Din Bustad Eigedom AS i samband med utbygging av bustadområde B21 i Lunden, Nordfjordeid.

Kommunestyret i Stad kommune vedtok i møte 10.12.2020 sak 20/183 - Detaljregulering for massetak og næringsområde for Kviane. 

Detaljreguleringa for Kviane med planID 2017003 gjeld utviding av eit allereie etablert masseuttak. Reguleringa inneber også at gammal reguleringsplan for masseuttak/næringsområde på Nor – PlanID 2001009 opphevast.

Utval for areal og eigedom vedtok i møte 20.10.2020 i sak F-20/137 å legge framlegg til forskrifter etter hamne og farvasslova ut på høyring i fire veker, jf forvaltningslova § 37.

Høyringsfrist 17. november.

  I utvalsmøte for Areal og Eigedom 28.09.2020 SAK 20/125, vart det i medhald av Plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8, vedteke å legge forslag til endra planavgrensing ut til høyring og offentleg ettersyn

I medhald av Plan- og bygningsloven (pbl) § 11-14, vedtok Formannskapet i møte 03.09.2020 i sak F-20/109, å legge forslag til avgrensa revisjon av kommuneplanen sin arealdel for Eid 2015-2027 ut til høyring og offentleg ettersyn.

Her kan du lese siste versjon av samfunnsplanen (PDF, 2 MB) vedteken av Stad kommunestyre 10. september.

Dokumentet vil no få ei grafisk form, bli trykt og gjort tilgjengeleg i ei papirutgåve. 

Stad formannskap har vedteke planprogrammet for utarbeiding av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet dannar rammene for den lokale idrettspolitikken, både for organiserte og eigenorganiserte aktivitetar innanfor idrett og friluftsliv.