MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Kunngjeringar

 Jf. plan- og bygningslovens §12-8 gjøres det kjent at det er startet opp privat reguleringsarbeid for Måseneset - Selje - del av gbnr. 260/2 med flere – Stad kommune.

Kommunestyret i Stad vedtok i møte 7. mai 2020 detaljregulering for utviding av Mogrenda bustadfelt - K-sak 20/064.

Formålet med detaljreguleringa er å legge til rette for bustadbygging på gnr. 56 bnr. 45, nord for Mogrenda bustadfelt.

Ved handsaming av søknadar om etablering eller endring av plassering av akvakulturanlegg, ser ein behovet for ei mindre endring av føresegnene til kommuneplanen sin arealdel forEid 2015-2027. Dette er m.a fordi føresegn 4.3 Akvakultur, ikkje opnar for at fortøying av eit oppdrettsanlegg kanskje utanfor formålsgrense for akvakultur. Det må difor søkast om dispensasjon frå planføresegn 4.3som er tidkrevjande både for næringsaktøren og kommunen. Difor vert det lagt opp til ei mindre endring av kommuneplanen sin arealdel for Eid 2015-2027, jf. pbl. § 11-17.

Stad kommune har vedteke forskrifter om åtferdsreglar etter friluftslova § 15 i Hoddevik og i Ervik på Stadlandet.

I utvalsmøte for Areal og Eigedom 09.06.2020, vart det vedteke å varsle oppstart av detaljregulering for Selje sentrum i medhald av Plan- og bygnigsloven § 12-8.
Det er Stad kommune som melder oppstart for arbeid med detaljregulering for Selje sentrum og planen skal utarbeidast i samarbeid med Nordplan. 

Stad formannskap har vedteke at framlegg til Forskrift om politivedtekt, Stad kommune, Vestland fylke vert lagt ut på offentleg høyring slik den ligg føre. 


Føresegnene i normalpolitivedtekta opplyser om kva som kan regulerast i politivedtekt med heimel i politilova § 14. Det er ønskjeleg at kommunane nyttar systemet og ordlyden i normalpolitivedtekta for dei føresegnene som kommunen ønskjer å vedta.
 

Stad formannskap har vedtatt oppstart av arbeidet med kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og å legge ut forslag til planprogram til offentleg ettersyn. Frist for uttale er 15. august 2020.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet dannar rammene for den lokale idrettspolitikken, både for organiserte og eigenorganiserte aktivitetar innanfor idrett og friluftsliv. Kommunedelplanen som no skal utarbeidast blir det første politisk styringsverktyet for idretts- og friluftslivspolitikken i Stad kommune. Planen vil danne grunnlaget for prioriteringar både for arealbruk, søknads- og spelemiddelordningar og anleggsutvikling i ny kommune. Planprogrammet beskriver vegen fram mot endeleg kommunedelplan. Planarbeidet vil bli starta samtidig med varsel om oppstart.

Stad formannskap har vedtatt oppstart av arbeidet med kommunedelplan for veg og trafikktrygging og å legge ut forslag til planprogram til offentleg ettersyn. Frist for uttale er 15. august 2020.

Formålet med ein kommunedelplan for veg og trafikktrygging er å få på plass eit strategisk verktøy
for å utvikle transportsystema i Stad kommune. Folk skal kunne ferdast trygt som gåande, syklande
og som bilistar.
 

Kommuneplanen sin samfunnsdel er kommunen sin viktigaste overordna plan. Den handlar om kva vi skal satse på og vil vere førande for kommunen si verksemd. Det er difor viktig at innhaldet i planen gir den retninga som vi ønsker at Stad skal utvikle seg i. Korleis skal Stad kommune utvikle tenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løyse oppgåvene best mogleg i åra som kjem? Korleis skal vi møte våre utfordringar og nytte utviklingsmogelegheitene som vi har? 

NVE har fatta vedtak om å gje SFE Nett anleggskonsesjon og oreigningsløyve til å byggje og drive fleire nye 132 kV elektriske jordkablar og luftleidningar, samt rive nokon eksisterande luftleidningar i Stad kommune i Vestland fylke.