Kunngjeringar

Planprogram for detaljregulering av Stad molo og Leikanger indre hamn vart fastsett av Utval for areal og eigedom den 6. september. 

 

Formannskapet i Stad kommune vedtok 8. september å legge ut forslag til nye temaplanar for vatn, avløp og overvatn. Frist for å gje innspel er 6. oktober 2022. 

Vedtekter for skulefritidsordninga i Stad kommune ligg no ute til høyring. 

Kommunestyret har godkjent resultatet etter meklinga og kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune 2022-2032 er med dette endeleg vedteken.

 

Kystverket søkjer om løyve til utslepp frå mellombels anleggsverksemd og løyve til mudring, dumping og utfylling i sjø i samband med Stad skipstunnel. 

 

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-14 vart Lokal transportplan 2022-2034 sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i F-sak 22/075 den 09. juni 2022. 

MjøsPlan as varslar om oppstart av planarbeid for gbnr. 256/50 langs Hovevegen i Selje. Formålet er å legge til rette for bustader på eit område som er regulert til skog-leplantefelt.

  

Det skal utarbeidast konsekvensutgreiing for tiltaka, og forslag til planprogram vert med dette sendt på høyring.

 

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 vart detaljreguleringsplan for Selje hotell med planID 2020005 vedteken av kommunestyret i Stad i sak 22/060 den 12. april 2022. 

I samsvar med plan- og bygningslova varslar ABO Plan og Arkitektur AS om endring av plangrense for detaljregulering for Kalneset i Stad kommune.