MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Helsestasjon for born 0–5 år

Helsestasjon for born 0–5 år

Helsestasjon for born 0–5 år gir tilbod om samtaler og undersøking på helsestasjonen etter oppsett plan. Formålet er å bidra til at føresette opplever meistring og utviklar eit godt samspel med borna sine, førebyggje og avverge overgrep og omsorgssvikt, avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik og bidra til at barn får god oppfølging.

På helsestasjonen samarbeider helsesjukepleiar, jordmor og helsestasjonslege nært med fysioterapeut. Vi samarbeider tett med fastlege, barnehage, familiekontoret, barnevernet, psykisk helseteneste, BUP, koordinerande eining, flyktningetenesta og PPT etter behov.

Vi tilbyr

  • opphald på God start barselavdeling
  • heimebesøk etter fødsel
  • veging, måling og vekstoppfølging
  • tilbod om støtte og rettleing som er tilpassa det enkelte barn og familie. Aktuelle tema kan vere tannhelse, kosthald, psykomotorisk utvikling, motorikk, kropp og utforsking, tobakksfritt miljø, samspel, foreldre si psykiske helse, vald og overgrep, språk, syn og hørsel
  • barnevaksinasjonsprogrammet og oppvaksinering av tilflyttarar
  • foreldrerettleiing etter behov

Andre tilbod

  • Newborn Behavioural Observations (NBO): Vi ser på barnets kroppsspråk og uttrykk og undrar oss saman med foreldra på kva babyen uttrykkjer. Føremålet er å sjå barnet sitt behov og bidra til å utvikle eit godt samspel mellom føresette og barn dei tre første månadene etter fødsel. Tilbod på Nordfjordeid.
  • Tryggleikssirkelen (COS): Det er gruppe to gongar per år. Du kan ringe og diskutere om COS-rettleiing er noko for deg. Tilbod i Selje og på Nordfjordeid.
  • ICDP foreldrerettleiing. Dette vert eit tilbod i løpet av 2020.

Helsestasjonsprogrammet

Stad helsestasjon arbeider etter eit fastlagt helsestasjonsprogram.

Helsestasjonsprogrammet
Alder Ansvar Kontaktform
7–10 dagar etter fødselen Helsesjukepleiar Heimebesøk
2–4 veker Helsesjukepleiar Individuell
4–8 veker Helsesjukepleiar/jordmor Barselgruppe
6 veker Helsesjukepleiar/lege Individuell. Vaksine
3 md. Helsesjukepleiar Individuell. Vaksine
4 md. Helsesjukepleiar Individuell
3–5 md. Helsesjukepleiar/fysioterapeut Barselgruppe
5 md. Helsesjukepleiar Individuell
6 md. Helsesjukepleiar/lege Individuell
8 md. Helsesjukepleiar Individuell
10 md. Helsesjukepleiar Individuell
1 år Helsesjukepleiar/lege Individuell. Vaksine
15 md. Helsesjukepleiar Individuell. Vaksine
18 md. Helsesjukepleiar Individuell
2 år Helsesjukepleiar/lege Individuell
4 år Helsesjukepleiar Individuell

 

Ta kontakt

Stad kommune har to helsestasjonar, helsestasjonen i Eid og helsestasjonen i Selje. Der kan du treffe:

Helsesjukepleiarane i Stad
Helsesjukepleiar Telefon Helsestasjon
Anne Lise Karlsen 48 27 15 21 Eid
Berit Kragset 95 00 90 37 Eid
Brit Itland 41 56 12 38 Eid
Britt Tomasgard 95 12 85 38 Eid
Mari Johanne Solheim 95 06 37 93 Eid
Siv Anita Drageset 98 90 88 23 Eid
Beate Myklebust 97 99 04 78 Selje
Ida Blålid Kvalheim 97 99 04 79 Selje

Kontakt

Britt Tomasgard
Fagleiar helsestasjonane
E-post
Mobil 951 28 538