Kunngjeringar

Ved handsaming av søknadar om etablering eller endring av plassering av akvakulturanlegg, ser ein behovet for ei mindre endring av føresegnene til kommuneplanen sin arealdel forEid 2015-2027. Dette er m.a fordi føresegn 4.3 Akvakultur, ikkje opnar for at fortøying av eit oppdrettsanlegg kanskje utanfor formålsgrense for akvakultur. Det må difor søkast om dispensasjon frå planføresegn 4.3som er tidkrevjande både for næringsaktøren og kommunen. Difor vert det lagt opp til ei mindre endring av kommuneplanen sin arealdel for Eid 2015-2027, jf. pbl. § 11-17.

Stad kommune har vedteke forskrifter om åtferdsreglar etter friluftslova § 15 i Hoddevik og i Ervik på Stadlandet.

I utvalsmøte for Areal og Eigedom 09.06.2020, vart det vedteke å varsle oppstart av detaljregulering for Selje sentrum i medhald av Plan- og bygnigsloven § 12-8.
Det er Stad kommune som melder oppstart for arbeid med detaljregulering for Selje sentrum og planen skal utarbeidast i samarbeid med Nordplan. 

Stad formannskap har vedteke at framlegg til Forskrift om politivedtekt, Stad kommune, Vestland fylke vert lagt ut på offentleg høyring slik den ligg føre. 


Føresegnene i normalpolitivedtekta opplyser om kva som kan regulerast i politivedtekt med heimel i politilova § 14. Det er ønskjeleg at kommunane nyttar systemet og ordlyden i normalpolitivedtekta for dei føresegnene som kommunen ønskjer å vedta.
 

Stad formannskap har vedtatt oppstart av arbeidet med kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og å legge ut forslag til planprogram til offentleg ettersyn. Frist for uttale er 15. august 2020.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet dannar rammene for den lokale idrettspolitikken, både for organiserte og eigenorganiserte aktivitetar innanfor idrett og friluftsliv. Kommunedelplanen som no skal utarbeidast blir det første politisk styringsverktyet for idretts- og friluftslivspolitikken i Stad kommune. Planen vil danne grunnlaget for prioriteringar både for arealbruk, søknads- og spelemiddelordningar og anleggsutvikling i ny kommune. Planprogrammet beskriver vegen fram mot endeleg kommunedelplan. Planarbeidet vil bli starta samtidig med varsel om oppstart.

Stad formannskap har vedtatt oppstart av arbeidet med kommunedelplan for veg og trafikktrygging og å legge ut forslag til planprogram til offentleg ettersyn. Frist for uttale er 15. august 2020.

Formålet med ein kommunedelplan for veg og trafikktrygging er å få på plass eit strategisk verktøy
for å utvikle transportsystema i Stad kommune. Folk skal kunne ferdast trygt som gåande, syklande
og som bilistar.
 

NVE har fatta vedtak om å gje SFE Nett anleggskonsesjon og oreigningsløyve til å byggje og drive fleire nye 132 kV elektriske jordkablar og luftleidningar, samt rive nokon eksisterande luftleidningar i Stad kommune i Vestland fylke. 

Med heimel i forvaltningslova § 37 vert følgjande framlegg til forskrifter lagt ut til offentleg ettersyn:


1.    Lokal forskrift om frist for spreiing av husdyrgjødsel i Stad kommune.

Vedlegg: 

Lokal forskrift - Selje (L)(8529) (PDF, 435 kB)

Høyring - Lokal forskrift om frist for spreiing av husdyrgjødsel i Stad kommune (L)(38501) (PDF, 715 kB)


2.    Lokal forskrift om utvida bandtvang for hund i Stad kommune.

Stad kommune har starta opp arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2023 og med forskrift om sals- og skjenketider for alkoholhaldig drikk og om opningstider for serveringsstadar i Stad kommune. Forslag til forskrift og rusmiddelpolitisk handlingsplan vert no sendt ut på høyring for at interessentar skal få uttale seg før endeleg vedtak.

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) §12-10 vedtok utval for areal og eigedom, i møte 10.03.2020, sak 20/032, å leggje Detaljregulering for Leikanger sentrum ut på høyring og offentleg ettersyn.