MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Infovideo om utbrotet i Stad mars 2021

Informasjon om KORONATESTING - Informasjon om VAKSINERING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Nyhende

Nyhende

Stad kommune og Stad Vekst inviterer til «digital påskedugnad» for næringslivet i Stad måndag 6. april kl. 09.00-10.00.

 

- No set vi inn kreftene saman.
Pandemien Covid-19 råkar næringslivet i Nordfjord hardt, og for mange verksemder på verst tenkjeleg tidspunkt. Kommunane i Nordfjord tek no felles grep for å bistå næringslivet i ei svært usikker tid. 
 

Gjennom regionale miljøtilskot finst det fleire tilskotsordningar for meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel i Vestland. Vilkåra for å kunne motta tilskot gjeld all gjødsling gjennom sesongen. De må difor vurdere kva som kan vere relevant no, før vårgjødslinga startar

Det nærmar seg påskeferie og fleire ønskjer å besøke sine næraste. - Kan du reise heim til familien din, eller bør du halde deg der du er? Her har vi samla nokre råd og reglar for deg som bur her og deg som ønskjer å besøke nokon i Stad kommune.

 

Grunna korona-situasjonen og omprioritering av mannnskap i Stad kommune, vil gjenbruksstasjonen i Selje få redusert opningstid. 

Det kom nye retningsliner for helsestasjonen den 17. april.

Som før er rutene opne for alle, men på grunn av koronasituasjonen gjer Kringom nokre tilpassingar for å legge til rette for at sjåførane og dei reisande i minst mogleg grad vert eksponert for smitterisiko.
Det er laga eigne retningslinjer som vil gjelde inntil vidare.

287 200 arbeidstakarar har dei siste vekene søkt om dagpengar frå NAV grunna permittering. NAV gjer det no mogleg for desse å søkje om forskot på dagpengar frå måndag 30. mars. Pengane kan utbetalast før påske.

Info frå NAV

Regjeringa foreslår å opprette ei ordning der staten dekker ein andel av dei faste kostnadane for bedrifter som har stor nedgang i omsetnad som følgje av virusutbrotet og smitteverntiltaka. Ordninga skal vere enkel både å nytte og administrere, og blir utforma slik at det tek kort tid frå søknad til pengane er på konto. 

Helsedirektoratet har lagt føringar for helsestasjonsdrift for å begrense smittespreiing.