Stad

Nyhende

Nyhende

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) §12-10 vedtok utval for areal og eigedom, i møte 10.03.2020, sak 20/032, å leggje Detaljregulering for Leikanger sentrum ut på høyring og offentleg ettersyn.

 

Innstillingane blir gjort for å avgrense spreiing av koronaviruset. 

I samband med utbrotet av Covid-19 (koronavirus) ser vi behov for å gjere endringar i organiseringa av fastlegetenesta.

Stad Vekst, Stad kommune og NAV har i dag hatt møte pr video, og blitt samde om umiddelbar etablering av eit formelt samarbeid for å bistå næringslivet i Stad i den krevjande situasjonen etter koronautbrotet.

Utval for areal og eigedom har gjort følgjande vedtak i sak 20/39: Med heimel i forvaltningslova § 37 vert framlegg til lokal forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar lagt ut på høyring.

For å stoppe spreiing av Covid-19 og bidra til å halde i hevd nødvendige helse- og omsorgstenester gjer kommuneoverlegen i Stad søndag 15.03.2020 følgjande vedtak etter smittevernlova § 4-1 femte ledd.

Stad kommune innfører svært strenge restriksjonar for besøkande til sjukeheim, heildøgns omsorgsbustad, bufellesskap og øyeblikkelig hjelp døgnavdeling.

Oppmoding frå kommuneoverlegen: Mange er bekymra og har mange spørsmål omkring koronavirus. Dette fører no til ein ekstrem pågang på telefon til legekontora i kommunen

Her kan du sjå opptak frå orientering om virusberedskap i Stad kommune ved kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld. Frå orientering i formannskapet 12.03.2020.