Stad skipstunnel

Utsikt frå tunnelen mot Moldefjorden Fotograf: Kystverket/ Multiconsult /LINK Arkitektur

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Her vil du finne info og nyheiter frå Stad kommune om kommunen sitt arbeid knytt til bygging av Stad skipstunnel. 
Sjå Kystverket sin animasjon av prosjektet.

Nyheiter

Bakgrunn

I Stad kommune sin vedtekne kommunedelplan for sjøareal er det lagt til rette for utvikling av rigg- og næringsområde basert på steinmasser etter Stad skipstunnel. Med bakgrunn i planen har kommunestyret i Stad kommune gjort vedtak på prioriterte område for masse. Prioriterte område er; Lestovika - Eide, Kjøde og områda ved tunnelopningane. I plan for sjøareal er det også gjeve høve for innbyggjarane i Moldefjorden og Kjødepollen til å oppføre mindre sikringstiltak for å verne eksisterande naust og kaier, etter søknad. 

Status - kva skjer?

  • 8. mars 2023 blei det halde ope folkemøte i Selje der Kystverket og Stad kommune orienterte om detaljregulering for Stad skipstunnel samt kringliggjande område for masseplassering.

Sjå presentasjonane frå møtet 8. mars:
Presentasjon Kystverket (PDF, 3 MB)
Presentasjon Multiconsult (PDF, 6 MB)
Presentasjon Stad kommune (PDF, 2 MB)
 

  • 31. januar 2023 var det orientering om detaljregulering for Stad skipstunnel i utvalsmøta

I ei felles orientering for utval for kultur, idrett, næring og samfunn og utval for areal og eigedom (UAE og KINS), presenterte Multiconsult på vegne av Kystverket, planforslaget for detaljregulering for Stad skipstunnel skipstunnel.

Sjå orienteringa i opptak eller presentasjonen frå møtet.

Det blir politisk handsaming av høyring og offentleg ettersyn for planforslaget til detaljregulering av Stad skipstunnel i ekstramøte i utval for areal og eigedom onsdag 8. februar 2023 kl. 09.30 - 10.30. Du finn alle dokumenta på saka her:

Detaljregulering for Stad skipstunnel - Høyring og offentleg ettersyn

 

 

5. januar 2023 - informasjons- og medverknadsmøte i Moldefjorden og Kjøde
Mange innbyggjarar møtte opp då Kystverket inviterte til informasjonsmøte i Kjøde og Moldefjorden 5. januar. 

Møtet omhandla det siste arbeidet som er gjort i høve detaljering og visualisering av tunnelportalane og områda rundt. Dette arbeidet er mellom anna gjort med bakgrunn i innspel frå innbyggarane. Til stades frå Kystverket var ansvarleg for kommunikasjon og samfunnskontakt, Sveinung Nedregotten og prosjektleiar Terje Skjeppestad, samt representantar frå Stad kommune.

Målet med møtet var å gje innbyggarane som bur tett på tunnelopningane førsterett på ny og viktig informasjon om skipstunnel-prosjektet. I 2022 blei det gjennomført fem slike møte i dei to bygdene rundt tunnelen (sjå sak under for møte i sept.)

Les meir om møtet og sjå presentasjonar frå 5. januar her.

Kystverket vil framover jobbe med å vidareutvikle illustrasjonane og visualisere gjennom fleire bilete og film.

Leverandørkonferanse for aktuelle leverandørar er planlagt gjennomført på Gardermoen i slutten av januar 2023.
 ​​​​​Leverandørliste for Stad, Kinn og Vanylven vert lagt med som vedlegg til konkurransegrunnlaget.

September 2022
Som del av planprosessane for detaljregulering av næringsområda i Kjøde og ved Lesto, samt detaljregulering for Stad skipstunnel gjennomførte Kystverket og Stad kommune 2 informasjons- og medverknadsmøte for innbyggjarar og andre interesserte den 28. og 29. september 2022.

Presentasjonar og oppsummeringar frå desse møte i Kjøde og i Moldefjorden finn de her:

 

  

 

 

 

 

 

Les meir om dei ulike planarbeida på lenkene til dei einskilde plansakene under:

Samarbeidsavtale om Stad skipstunnel - Stad kommune og prosjektet Stad skipstunnel

Les meir om samarbeidsavtala her:

22/8323 - Samarbeidsavtale om Stad skipstunnel - Stad kommune og prosjektet Stad skipstunnel.

Intensjonsavtale om utvikling av Lesto og Kjøde i samband med Stad skipstunnel

Les meir om intensjonsavtala her:

22/17026 - Intensjonsavtale om utvikling av Lesto og Kjøde i samband med Stad skipstunnel

Planarbeid

Her kan du lese om planprosess for regulering av dei ulike områda knytt til Stad skipstunnel og dei prioriterte næringsområda for masseplassering.

Massehandtering - registrering av interessentar for steinmasse

Kystverket gjennomfører ei undersøking for å samle informasjon frå dei interessentane som ønsker å motta masse frå Stad skipstunnel. Her finn du informasjon om undersøkinga. (PDF, 823 kB) Svarfrist er 10. oktober.

Ringverknadsprosjekt og moglegheitsstudie 

Kontakt

Hanne Marie Utvær
Rådgjevar
E-post
Telefon 91 10 27 79