Stad skipstunnel

Stad skipstunnel

  

 

 

 

 

 

 

 

Her vil du finne info og nyheiter frå Stad kommune om kommunen sitt arbeid knytt til bygging av Stad skipstunnel.

Nyheiter

Bakgrunn

I Stad kommune sin vedtekne kommunedelplan for sjøareal er det lagt til rette for utvikling av rigg- og næringsområde basert på steinmasser etter Stad skipstunnel. Med bakgrunn i planen har kommunestyret i Stad kommune gjort vedtak på prioriterte område for masse. Prioriterte område er; Lestovika - Eide, Kjøde og områda ved tunnelopningane. I plan for sjøareal er det også gjeve høve for innbyggjarane i Moldefjorden og Kjødepollen til å oppføre mindre sikringstiltak for å verne eksisterande naust og kaier, etter søknad. 

Status - kva skjer?

Oppstart detaljregulering næringsområde Kjøde og Lesto

Stad kommune har sendt ut varsel om oppstart og høyring av planprogram for detaljregulering for næringsområdet på Lesto og Kjøde. Det vil fram til 23. oktober vere høve til å sende inn merknader til forslag til planprogram og/eller innspel til planarbeidet.

Som ein del av prosessen gjennomførte Kystverket og Stad kommune eit informasjons- og medverknadsmøte for innbyggjarar og andre interesserte den 28.-29. september.

Agenda for møtet 28.-29. sept.

  • Kystverket informerar frå prosjektet Stad skipstunnel; det vert generell informasjon med fokus på støy. Multiconsult sin rapport om anleggsstøy vert presentert og rapporten blir gjort tilgjengeleg på Kystverket sine nettsider i etterkant av møtet.
  • Informasjon om reguleringsplanane for Kjøde og Lesto næringsområder, og informasjon om reguleringsplanen for Stad skipstunnel.
  • Ideverkstad med fokus på arealbruk på entringsområda ved tunnelportalane.

Presentasjonar frå møte:

   

 

 

 

 


Innspel og merknader til planarbeida kan sendast inn via lenkene til dei einskilde plansakene under:

Planarbeid

Her kan du lese om planprosess for regulering av dei ulike områda knytt til Stad skipstunnel og dei prioriterte næringsområda for masseplassering.

Massehandtering - registrering av interessentar for steinmasse

Kystverket gjennomfører ei undersøking for å samle informasjon frå dei interessentane som ønsker å motta masse frå Stad skipstunnel. Her finn du informasjon om undersøkinga.  (PDF, 823 kB)Svarfrist er 10. oktober.

Kontakt

Hanne Marie Utvær
Rådgjevar
E-post
Telefon 911 02 779