MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Hjelle skule

Hjelle skule

 Klikk for stort bilete 

 

 

 

 

Hjelle skule er ein fulldelt 1-7 skule med 80 elevar, SFO og 14 tilsette. Vi har fokus på basisfaga norsk, matematikk og engelsk gjennom systematisk kartlegging, vurdering og pedagogisk utviklingsarbeid. 

Hjelle skule har satsingsområde innanfor opplæring i basisfaga er lese- og rekneverkstad.  Dette er eit tiltak for dei elevane som har behov for ekstra støtte i lesing og rekning.
Vi er ein skule som brukar PALS modellen for å skape eit trygt, positivt og støttande læringsmiljø. PALS-modellen er basert på forskning og kunnskap om kva tiltak som er funksjonelle for å fremje eit trygt læringsmiljø og sosial og skolefaglig kompetanse hos elevane.

Visjon

Vi vil ha eit trygt, positivt og støttande læringsmiljø på alle dei ulike arenaene ved Hjelle skule. 
•    Vi skal ha tydelege reglar, gode rutinar og klare forventningar.
•    Når elevar og lærarar veit kva som er forventa, blir skuledagen føreseieleg og trygg.

Ved Hjelle skule deltek alle, både tilsette, elevar og føresette, aktivt i arbeidet mot mobbing slik at Hjelle skule skal vere ein  trygg skule for alle.

 Nettside Hjelle skule

Kontakt

Dag Inge Dæmring
Rektor
E-post
Mobil 992 47 596